Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS NIUJORKE (JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS)

Adresas: 420 Fifth Avenue, 3 Floor, New York, N.Y., 10018, USA

plačiau »

Tel. +1 212 354 7840
Faksas +1 212 354 7911
El. paštas

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke mini savo veikos 90 – metį

Sukurta 2016.12.15 / Atnaujinta 2017.01.17 22:28
   Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke mini savo veikos 90 – metį
   Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke mini savo veikos 90 – metį
   Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke mini savo veikos 90 – metį
   Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke mini savo veikos 90 – metį
   Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke mini savo veikos 90 – metį

   2016 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Niujorke buvo paminėtas šio konsulato veiklos 90 – metis ir atidaryta šiai sukakčiai paminėti skirta ekspozicija. Į minėjimą susirinkusius svečius sveikino  Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas ir generalinis konsulas Niujorke Julius Pranevičius, renginyje dalyvavo buvę ir esami konsulato darbuotojai, JAV lietuvių bendruomenės atstovai ir konsulato draugai.

   Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke - viena ilgiausiai veikiančių Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje, įkurta kaip konsularinė agentūra dar 1923 m. Generalinio konsulato statusą ji įgijo po trejų metų – 1926 m. Generalinis konsulatas Niujorke tęsė savo veiklą net ir dramatiškomis XX amžiaus aplinkybėmis – sovietinės ir nacistinės okupacijos metais. Lietuvos diplomatinis korpusas Niujorke sugebėjo išsaugoti valstybės tęstinumą ir iki šiol sėkmingai atstovauja Lietuvai.

   1923 m. liepos 18 d. dienraštyje „Draugas“ buvo paskelbtas šis Lietuvos atstovybės Amerikoje pranešimas – „Lietuvos valdžia norėdama suteikti kuo geriausio patarnavimo saviems piliečiams gyvenantiems Amerikoje ir besirūpindama jų interesų apsaugojimu, lyginai turėdama omenyje ir prekybos santykių tarp Lietuvos ir Amerikos išvystymą, yra nutarusi steigti Amerikoje du savo konsulatus – vieną New Yorke, kitą Chicagoje. Skaitau savo malonia ir garbinga pareiga pranešti Amerikos lietuvių visuomenei, kad šių metų liepos mėnesio 16 dieną New Yorke yra atidaroma pirmoji istorijoje Lietuvos konsularinė įstaiga Amerikoje

               Konsulato Niujorke įkūrimas sietinas su Juliaus Jono Bielskio, Lietuvos finansų ministerijos įgaliotinio Amerikoje, asmenybe. 1923 m. gegužės 25 d. Užsienio reikalų ministerija Lietuvos konsularinio agento pareigas eiti paskiria būtent jį, konsulato Niujorke įkūrimo iniciatorių. Konsulatas jau pirmaisiais veiklos metais vykdė daugybę konsulinių funkcijų. 1924 metais Lietuvos atstovybei Vašingtone pateiktoje Konsulato pirmųjų veiklos metų ataskaitoje (tuomet vadintoje Darbuotės peržvalga) pateikiami tokie duomenys: 5130 gautų laiškų  ir 4943 išsiųsti laiškai; išduotos 646 vizos; paliudyti 2503 dokumentai (daugiausia vertimai); persiųstos 279 piniginės perlaidos; gauta 316 bylų mirusių piliečių palikimų išieškojimui; gauta apie 200 paklausimų iš JAV verslininkų. Per pirmus metus Konsulate per dieną apsilankydavo apie 20 lankytojų. 

   Jonas Julius Bielskis iš konsulo pareigų pasitraukė 1926 metais ir tapo Lietuvos garbės konsulu Los Andžele. Po jo pasitraukimo generaliniam konsulatui Niujorke vadovavo Henrikas Rabinavičius - pirmasis generalinis konsulas Niujorke, 1928 - 1935  generalinio konsulo pareigas Niujorke ėjo buvęs Lietuvos konsulas Čikagoje Povilas Žadeikis, kuris vėliau persikėlė į Vašingtoną ir tapo Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru JAV.

   1936 m. generaliniu konsulu Niujorke buvo paskirtas Jonas Budrys, buvęs Lietuvos generalinis konsulas Rytų Prūsijoje, išgarsėjęs 1923 m. kaip Klaipėdos krašto sukilimo vadas. Dėl susiklosčiusių istorinių aplinkybių susijusių su Lietuvos okupacija, Jonas Budrys generalinio konsulo pareigas Niujorke ėjo 28 metus, iki pat savo mirties 1964 m.

   Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. rugpjūčio 9 d. buvo sudaryta Lietuvos užsienio reikalų ministerijos likvidacinė komisija. Lietuvos generalinis konsulas Niujorke J. Budrys atsisakė paklusti sovietų okupantų sudarytos vyriausybės reikalavimui ir Lietuvos generalinio konsulato Niujorke veiklą tęsė. Nutrūkus finansavimui iš Užsienio reikalų ministerijos, konsulato personalą, kuris buvo padidintas 1939 m., teko sumažinti 3 etatais. Konsulatui išsilaikyti padėjo pajamos, gaunamos iš konsulinės veiklos. Taupant lėšas konsulatas buvo perkeltas į kitas patalpas, sumažinti konsulato darbuotojų atlyginimai.

       1941 m. birželio 22 d. Lietuvą okupavus nacistinei Vokietijai, padėtis Lietuvos generaliniame konsulate Niujorke liko įtempta. 1941 metų konsulato veiklos ataskaitoje generalinis konsulas J. Budrys rašo, kad „darbo sąlygos 1941 metais nebuvo palankios, darbas pasunkėjo ir vis dar sunkėja“. Ataskaitoje minimos problemos, su kuriomis konsulatas susiduria dėl banko sąskaitų suvaržymo, taip pat negalėjimo iš Lietuvos gauti dokumentų ir informacijos, būtinos konsulinėms funkcijoms atlikti.

   JAV laikėsi Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikos, todėl JAV veikiančių Lietuvos atstovybių veikla JAV  buvo teisėta ir pripažįstama JAV Valstybės departamento. 

   Konsulato veiklos 1946 m. ataskaitose rašoma apie didelį darbo krūvį, daugiausia susijusį su pagalbos Lietuvos pabėgėliams ir tremtiniams teikimu. Generalinis konsulas J. Budrys rašo, kad „sunku atskirti, ką dabar priskaityti prie normalaus ir specialaus (...) darbo. Tiek pasai, tiek dokumentai, tiek pasitaikę nelegalūs atbėgėliai duoda nenormalų darbą ir galvosūkio“. Konsulatas gaudavo itin daug prašymų surasti gimines įvairiose šalyse (1946 m. gauta daugiau kaip 14000 tokių prašymų), taip pat konsulatas gaudavo šimtus prašymų surasti ir išduoti gimimo ir kitokius  dokumentus, vietoj prarastų per karą, daug buvo dirbama su į JAV atvykstančiais pabėgėliais, pradedant nuo pagalbos surandant gimines JAV, baigiant laivų, atplaukiančių į Niujorką pasitikimu, nuvežimu į viešbutį ir kitokios pagalbos teikimu.

   Dar 1936 m. generalinio konsulo Jono Budrio iniciatyva konsulate Niujorke buvo pradėta vesti asmenų kartoteka. Konsulato 1960 metų veiklos ataskaitoje rašoma apie šios kartotekos, kurią tuo metu sudarė 135 000 adresų, svarbą. Generalinis konsulatas Niujorke tuo metu buvo itin svarbi vieta po pasaulį išsiblaškiusiems lietuviams, kurie per konsulatą galėjo surasti vienas kitą. Konsulatas padėdavo asmenų ieškančioms organizacijoms (Raudonajam kryžiui ir kt.), be to, gaudavo ir daug tiesiogiai adresuotų laiškų, nes Konsulato adresas buvo žinomas tiek Lietuvoje, tiek Sibire.

   1964 m. mirus Jonui Budriui Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis paskyrė vicekonsulą Vytautą Stašinskį eiti Lietuvos generalinio konsulo Niujorke pareigas, o 1967 m. liepos 14 d. mirus Vytautui Stašinskiui Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu Niujorke paskiriamas Anicetas Simutis.

   1967 m. rugsėjo 11 d. JAV Valstybės departamentas pripažino Anicetą Simutį Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu Niujorke. Lietuvos generalinio konsulo Niujorke paskyrimas buvo vertinamas kaip ypač svarbus veiksmas, liudijantis JAV ir Lietuvos oficialių santykių tęstinumą, taip pat patvirtinantis JAV vykdomą Lietuvos okupacijos nepripažinimo politiką ir pripažįstantis Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje kompetenciją atstovauti Lietuvai. Aniceto Simučio diplomatinė karjera buvo unikali, jis nuo 1936 iki 1992 m. be pertraukos dirbo Lietuvos generaliniame konsulate Niujorke ir buvo ilgiausiai šiame konsulate dirbęs diplomatas. Naujas diplomatas Lietuvos generaliniame konsulate iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo nebuvo paskirtas, todėl Anicetui Simučiui teko ypatinga misija – vienam atstovauti Lietuvai ir vykdyti  generalinio konsulato Niujorke veiklą iki pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos Vyriausybė A. Simutį paskyrė ambasadoriumi prie Jungtinių Tautų. Jam teko įkurti ir įteisinti Lietuvos nuolatinę atstovybę prie JT. Iki 1992 m. A. Simutis taip pat dar ėjo ir generalinio konsulo Niujorke pareigas.

   1992 m. Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu Niujorke paskiriamas teisininkas dr. Leonas Antanas Kučinskas. 1993 m. Lietuva įsigijo patalpas naujai pastatytame dangoraižyje Niujorko centre, kuriose įsikūrė Generalinis konsulatas ir Lietuvos nuolatinė misija prie Jungtinių Tautų, kuri po kelerių metų buvo iškelta į kitas patalpas. 420 Street 5th avenue, New York, NY –  šiuo adresu Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke yra įsikūręs iki šiol.

   Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Niujorke generaliniai konsulais buvo paskirti  dr. Petras Anusas (1994-1999), dr. Rimantas Morkvėnas (1999-2003), Mindaugas Butkus (2003-2007), Jonas Paslauskas (2007-2010), Valdemaras Sarapinas (2010-2014).

   Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke tęsdamas ilgametes konsulato tradicijas ir toliau aktyviai bendradarbiauja ir palaiko glaudžius ryšius su JAV lietuvių bendruomenėmis, teikia konsulines paslaugas Lietuvos Respublikos piliečiams, vykdo kultūrinius projektus, organizuoja Lietuvos menininkų ir atlikėjų parodas ir pasirodymus, atlieka ekonomines funkcijas, pristato Lietuvos investicinį potencialą ir padeda Lietuvos eksportuotojams.

   Minint Lietuvos generalinio konsulato Niujorke 90-metį, 2016 m. pradžioje, sėkmingai bendradarbiaujant Lietuvos generaliniam konsulatui Niujorke, Užsienio reikalų ministerijai ir Lietuvos centriniam valstybės archyvui, į Lietuvą grąžinta didžioji Lietuvos generalinio konsulato Niujorke  archyvo,  kuris daugelį metų buvo saugomas Amerikos lietuvių kultūros archyve Putname (JAV, Konektikuto valstija), dalis. Pirma generalinio konsulato dokumentų dalis buvo atgabenta į Lietuvą 1996 metais.  Archyvinę medžiagą sudaro konsulato tarnautojų pranešimai, palikimo ir pasų bylos, straipsniai lietuvių išeivijos ir užsienio šalių spaudoje, raštai Lietuvos ir užsienio institucijoms ir kiti dokumentai, atskleidžiantys Lietuvos generalinio konsulato Niujorke veiklą tarpukario ir Lietuvos okupacijos metais.

   Naujienlaiškio prenumerata