Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2021.09.28 10:24

Kur ir kaip kreiptis dėl Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo?

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo gali kreiptis:

 • į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje,
 • jei yra Lietuvos Respublikoje, – į pasirinktą migracijos tarnybą.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo tvarka ir jų galiojimas

Asmens tapatybės kortelė keičiama, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • ji tapo netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jos galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Pasas keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • to pageidauja pilietis.

Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • 2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
 • 20 metų jei ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus.

Pasas galioja:

 • 2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

DĖMESIO:   

 • Dėl paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo/keitimo Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 1 metų turi asmeniškai atvykti į generalinį konsulatą iš anksto užsiregistravus priėmimui internetu.
 • Generalinis konsulatas pasą arba asmens tapatybęs kortelę išduoda ir keičia tik bendrąja tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrukti iki dviejų mėnesių (paprastai - apie 3-6 savaites). Pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ar kt.), praradus asmens dokumentą ar išduodant pirmąjį asmens dokumentą išdavimo laikas gali būti ilgesnis. Skubos tvarka (per 1 ar 5 darbo dienas) asmens tapatybęs kortelę arba pasą keičia tik Migracijos tarnybos Lietuvoje.
 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė generaliniame konsulate Niujorke išduodami ir keičiami tik deklaravus gyvenamąją vietą užsienio valstybėje (išvykimą iš Lietuvos galėsite deklaruoti ir generaliniame konsulate).
 • Jeigu esate įgijęs kitos šalies (pavyzdžiui, JAV) pilietybę, prieš keisdamas pasą turėsite užpildyti pranešimą apie įgytą kitos šalies pilietybę. Jeigu keičiamas pasas negalioja daugiau nei 1 metus, ir nesate pateikęs pranešimo apie įgytą JAV pilietybę, papildomai reikės pateikti dokumentus, įrodančius, kad nesate įgijęs JAV pilietybės (pavyzdžiui, leidimą nuolat gyventi JAV, galiojančią JAV vizą)  arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į JAV atsakingas institucijas dėl pilietybės.
 • Pase gali būti išspausdintas įrašas apie gyventojų registre įrašytą asmens tautybę. Priėmimo metu informuokite, jeigu norite pasinaudoti šia galimybe.
 • Keičiamo paso ar asmens tapatybės kortelės generaliniame konsulate palikti nereikia.
 • Jeigu pasas baigė galioti ar yra prarastas ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, generalinis konsulatas gali išduoti laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą. Jeigu turite tęsti kelionę į kitas šalis, galite kreiptis dėl laikino paso išdavimo.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Paso ar asmens tapatybės kortelės atsiėmimo tvarka

Paštu

 • Pageidaujant pasą arba asmens tapatybės kortelę gauti registruotu paštu, prašymo pateikimo metu reikia pateikti prašymą siųsti asmens dokumentą paštu (duosime užpildyti Generaliniame konsulate).
 • Paštu gautas asmens dokumentas neaktyvuojamas ir negalioja tol, kol generalinis konsulatas el. paštu, faksu arba paštu negauna pasirašyto pranešimo apie paso gavimą.
 • Dėmesio! Per nustatytą laiką negavus pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą, atitinkamas dokumentas paskelbiamas dingusiu.

Generaliniame konsulate

 • Apie tai, kad pasas arba asmens tapatybės kortelė yra pagaminti ir juos galima atsiimti, informuojama telefonu arba el. paštu.
 • Dokumentus atsiimti galima asmeniškai atvykus į generalinį konsulatą. Juos taip pat gali paimti įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar rašytiniame prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.
 • Atsiimant dokumentą registruotis konsuliniam priėmimui nereikia, tačiau prašome iš anksto suderinti atvykimo laiką tel. (212) 354 7840 arba el.p. [email protected]
 • Atsiimant naują pasą ar asmens tapatybės kortelę, turi būti pateiktas keičiamas (senas) Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas.
 • Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Dėmesio! Jeigu pilietis neatvyksta į generalinį konsulatą atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie asmens tapatybę liudijančius dokumentus (pasus ir asmens tapatybės korteles) rasite Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos interneto svetainėje (http://policija.lrv.lt/) arba Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM interneto svetainėje (https://adic.lrv.lt/).  


Asmenims, vyresniems nei 16 metų amžiaus

Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, asmeniškai pateikia:

 1. Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 2. Nuotraukų atsinešti nereikia, nes Jus nufotografuosime vietoje;

 3. Jeigu keičiamas pasas negalioja daugiau kaip 1 metus - dokumentą, patvirtinantį JAV pilietybės įgijimą/neįgijimą (pavyzdžiui, JAV pasą, JAV natūralizacijos pažymėjimą arba leidimą gyventi JAV, galiojančią JAV vizą) arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į atsakingas JAV institucijas dėl asmens (ne)įgytos JAV pilietybės;
 4. Konsulinį mokestį už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą/keitimą, mokamąbanko mokėjimo kortelėmis (išskyrus American Express) arba pinigų perlaida („money order“); nepilnamečiams iki 18 metų ir pensinio amžiaus piliečiams taikoma 50 proc. nuolaida (tik vienam dokumentui);
 5. Jei pageidaujama pasą arba asmens tapatybės kortelę gauti paštu, prašymą dėl asmens tapatybės kortelės, paso ar voko su slaptažodžiu siuntimo ir mokestį už siuntimą paštu (mokestis dvigubas, jeigu bus siunčiama asmens tapatybės kortelė).

Asmenims nuo 16 iki 18 metų kreipiantis dėl pirmojo Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, dalyvauti turi ir vienas iš tėvų ar globėjų ir pateikti savo asmens dokumentą.


Asmenims, pakeitusiems pavardę po santuokos arba ištuokos užsienio valstybėje

Keičiant pasą arba asmens tapatybės kortelę, pasikeitus pavardei po santuokos arba ištuokos užsienyje, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl santuokos arba ištuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje. Tokiu atveju turi būti pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką arba ištuoką;
 2. Santuokos arba ištuokos liudijimas arba teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, patvirtintas pažyma Apostille (kreipkitės į dokumentą išdavusios JAV valstijos sekretoriaus biurą) ir išverstas į lietuvių kalbą. Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis ir jis yra išsituokęs ar našlys, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį, patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą;
 3. Prašymas pakeisti pavardę;
 4. Abiejų sutuoktinių pasai arba asmens tapatybės kortelės (įtraukiant į apskaitą santuoką) arba pareiškėjo pasas arba asmens tapatybės kortelė (įtraukiant į apskaitą ištuoką);
 5. Nuotraukų atsinešti nereikia, nes fotografuosime Jus vietoje, Generaliniame konsulate Niujorke;
 6. Jeigu keičiamas pasas negalioja daugiau kaip 1 metus - dokumentas, patvirtinantis JAV pilietybės įgijimą/neįgijimą (pavyzdžiui, JAV pasas, JAV natūralizacijos pažymėjimas arba leidimas gyventi JAV, galiojanti JAV viza) arba sutikimas Migracijos departamentui kreiptis į atsakingas JAV institucijas dėl asmens (ne)įgytos JAV pilietybės;
 7. Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą, mokamas banko mokėjimo kortelėmis (išskyrus American Express); nepilnamečiams iki 18 metų ir pensinio amžiaus piliečiams taikoma 50 proc. nuolaida (tik vienam dokumentui);
 8. Jei pageidaujama pasą arba asmens tapatybės kortelę gauti paštu, prašymą dėl asmens tapatybės kortelės, paso ar voko su slaptažodžiu siuntimo ir mokestį už siuntimą paštu (mokestis dvigubas, jeigu bus siunčiama asmens tapatybės kortelė).

Asmenims, atkūrusiems Lietuvos Respublikos pilietybę

Asmenys, atkūrę Lietuvos Respublikos pilietybę, asmeniškai pateikia:

 1. užsienio valstybės išduotą pasą;
 2. Nuotraukų atsinešti nereikia, nes fotografuosime Jus vietoje, Generaliniame konsulate Niujorke;
 3. Dokumentą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo (jei turite);
 4. Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą, mokamas banko mokėjimo kortelėmis (išskyrus American Express)
 5. Jei pageidaujama pasą arba asmens tapatybės kortelę gauti paštu, prašymą dėl asmens tapatybės kortelės, paso ar voko su slaptažodžiu siuntimo ir mokestį už siuntimą paštu (mokestis dvigubas, jeigu bus siunčiama asmens tapatybės kortelė).

Asmenims iki 16 metų

Kas turi pateikti dokumentus?

 • Prašymą ir kitus vaiko pasui arba asmens tapatybės kortelei išduoti reikalingus dokumentus pateikia vienas iš vaiko tėvų arba globėjų. Jeigu prašymą pateikia vaiko globėjas, kartu su globėjo pasu ar asmens tapatybės kortele pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas. Jeigu vaiko tėvai išsituokę, vaiko iki 16 m. prašymą ir kitus paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimui ar keitimui reikalingus dokumentus pateikia tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo).
 • Vaikai nuo 1 metų turi dalyvauti pateikiant dokumentus. Vaikams iki 1 metų atvykti į generalinį konsulatą nebūtina.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti paso išdavimui/keitimui:

 • Vaiko Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė;
 • Vieno iš tėvų ar globėjų, kuris atvyks su vaiku, galiojantis pasas ar asmens tapatybės kortelė;
 • 2 vaiko amžių atitinkančios nuotraukos (priimamos JAV pasams tinkamos nuotraukos);
 • Jeigu keičiamas pasas negalioja daugiau kaip 1 metus ir gyventojų registre nėra informacijos apie vaiko turimą JAV pilietybę - dokumentas, patvirtinantis JAV pilietybės įgijimą/neįgijimą (pavyzdžiui, JAV pasas, JAV natūralizacijos pažymėjimas arba leidimas gyventi JAV, galiojanti JAV viza) arba sutikimas Migracijos departamentui kreiptis į atsakingas JAV institucijas dėl asmens (ne)įgytos JAV pilietybės;
 • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą, mokamas banko mokėjimo kortelėmis (išskyrus American Express);
 • Jei pageidaujama pasą arba asmens tapatybės kortelę gauti paštu, prašymą dėl asmens tapatybės kortelės, paso ar voko su slaptažodžiu siuntimo ir mokestį už siuntimą paštu (mokestis dvigubas, jeigu bus siunčiama asmens tapatybės kortelė).

Pirmojo dokumento išdavimas užsienyje gimusiam vaikui

Kreipiantis dėl vaiko iki 18 metų, gimusio užsienio valstybėje, pirmojo Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje (jei vaiko gimimas nebuvo įtrauktas į apskaitą Lietuvoje). Šiuo atveju generaliniame konsulate turi būti pateikiama:

 1. Prašymas įtraukti į apskaitą vaiko gimimą;
 2. Vaiko gimimo liudijimas (jei išduotas JAV, jis turi būti patvirtintas pažyma Apostille jį išdavusios JAV valstijos sekretoriaus biure ir išverstas į lietuvių kalbą);
 3. 2 vaiko amžių atitinkančios nuotraukos (priimamos JAV pasams tinkamos nuotraukos);
 4. Abiejų tėvų galiojantys pasai arba asmens tapatybės kortelės;
 5. Vaiko JAV pasas (jei išduotas);
 6. Jei vaikas gimęs iki 2008 m. liepos 22 d., vieno iš tėvų (LR piliečio) laisvos formos prašymas laikyti vaiką Lietuvos Respublikos piliečiu;
 7. Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą, mokamas banko mokėjimo kortelėmis (išskyrus American Express); nepilnamečiams iki 18 metų ir pensinio amžiaus piliečiams taikoma 50 proc. nuolaida (tik vienam dokumentui);
 8. Jei pageidaujama pasą arba asmens tapatybės kortelę gauti paštu, prašymą dėl asmens tapatybės kortelės, paso ar voko su slaptažodžiu siuntimo ir mokestį už siuntimą paštu (mokestis dvigubas, jeigu bus siunčiama asmens tapatybės kortelė)

Kas turi pateikti dokumentus?

 • Prašymą ir kitus vaiko pasui arba asmens tapatybės kortelei išduoti reikalingus dokumentus gali pateikti vienas iš vaiko tėvų arba globėjų. Jeigu prašymą pateikia vaiko globėjas, kartu su globėjo pasu ar asmens tapatybės kortele pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas. Jeigu vaiko tėvai išsituokę, prašymą ir kitus paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimui ar keitimui reikalingus dokumentus pateikia tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo).
 • Vaikai nuo 1 metų turi dalyvauti pateikiant dokumentus. Vaikams iki 1 metų atvykti į generalinį konsulatą nebūtina.

Asmenims, praradusiems asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus

Praradus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. Jeigu prarasti visi arba vienintelis turėtas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka (jeigu turite);
 2. Pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą;
 3. Nuotraukų atsinešti nereikia, nes fotografuosime Jus vietoje, Generaliniame konsulate Niujorke;
 4. Jeigu keičiamas pasas negalioja daugiau kaip 1 metus - dokumentą, patvirtinantį JAV pilietybės įgijimą/neįgijimą (pavyzdžiui, JAV pasą, JAV natūralizacijos pažymėjimą arba leidimą gyventi JAV, galiojančią JAV vizą) arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į atsakingas JAV institucijas dėl asmens (ne)įgytos JAV pilietybės;
 5. Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą, mokamas banko mokėjimo kortelėmis (išskyrus American Express); nepilnamečiams iki 18 metų ir pensinio amžiaus piliečiams taikoma 50 proc. nuolaida (tik vienam dokumentui);
 6. Jei pageidaujama pasą arba asmens tapatybės kortelę gauti paštu, prašymą dėl asmens tapatybės kortelės, paso ar voko su slaptažodžiu siuntimo ir mokestį už siuntimą paštu (mokestis dvigubas, jeigu bus siunčiama asmens tapatybės kortelė).

Naujienlaiškio prenumerata