Pilietybės atkūrimas

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2019.08.20 08:09

Pilietybės atkūrimas - tai teisės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę įgyvendinimas asmenims, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusiems Lietuvos Respublikos pilietybę, ir jų palikuonims, kurie iki 2011-04-01 nėra įgiję Lietuvos Respublikos pilietybės. Šie asmenys turi neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje – jie nuolat gyvena ir jeigu jie nėra kitos valstybės piliečiai. Reikalavimas atsisakyti kitos valstybės pilietybės netaikomas asmenims, kurie yra ištremti iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d., arba išvykę iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d., arba jų palikuonys.

Reikalingi dokumentai

 

Norėdami pateikti dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, turite iš anksto užsiregistruoti priėmimui generaliniame konsulate ir asmeniškai pateikti:

 • Prašymą atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę (pildomas lietuvių kalba, datos rašomos formatu YYYY-MM-DD);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (galiojantį JAV pasą ir/ar kitų užsienio valstybių pasus);
 • Dokumentus, patvirtinančius, kad esate asmuo, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjęs Lietuvos Respublikos pilietybę arba jo palikuonis;
Dokumentų pavyzdžiai: Lietuvos Respublikos vidaus ar užsienio pasai, išduoti iki 1940 m. birželio 15 d.; Lietuvos Respublikos užsienio pasai, išduoti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų po 1940 m. birželio 15 d.; dokumentai, liudijantys asmens tarnybą Lietuvos kariuomenėje ar darbą valstybės tarnyboje; gimimo liudijimai arba kiti dokumentai, kuriuose tiesiogiai nurodyta turėta Lietuvos Respublikos pilietybė; asmens liudijimai, išduoti iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvoje, arba asmens liudijimai, išduoti pagal dokumentus, išduotus iki 1940 m. birželio 15 d.
Jei neturite reikalingų dokumentų, galite kreiptis į Lietuvos centrinį valstybės archyvą el.p. [email protected] (prašymų formos).
 • Dokumentus, patvirtinančius vardo ar pavardės keitimą, jeigu šie asmens duomenys buvo keisti (pavyzdžiui, santuokos liudijimai, teismo sprendimai);
 • Dokumentus, patvirtinančius, kad nesate kitos valstybės pilietis (išskyrus atvejus, kai galite būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis;
 • Dokumentus, patvirtinančius tremtį arba išvykimą iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d., jeigu esate kitos valstybės pilietis;
Dokumentų pavyzdžiai
Tremties atveju: pažyma iš Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos Respublikos prokuratūros arba Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo, patvirtinanti asmens tremtį. Dėl tremtį įrodančių dokumentų kreipkitės į Lietuvos ypatingąjį archyvą el. paštu [email protected]  (prašymų formos).
Išvykimo atveju: išrašai iš užsienio valstybių gyventojų registrų, patvirtinantys asmens imigracijos ar repatriacijos datą; dokumentai, patvirtinantys asmens imigraciją į užsienio valstybę; arba užsienio valstybėje iki 1990 m. kovo 11 d. išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ar natūralizacijos pažymėjimai; arba dokumentai, patvirtinantys užsienyje sudarytą santuoką ar vaikų gimimą; arba kiti dokumentai, įrodantys asmens nuolatinį gyvenimą užsienio valstybėje iki 1990 m. kovo 11 d.
 • Dokumentus, leidžiančius nustatyti Jūsų giminystės ryšį su ištremtu ar išvykusiu bei iki 1940-06-15 Lietuvos Respublikos pilietybę turėjusiu asmeniu;
Pavyzdžiui, Jūsų ryšį su senele (motinos motina) gali įrodyti jos gimimo liudijimas, jos santuokos liudijimas (pasikeitė pavardė), Jūsų motinos gimimo liudijimas, jos pavardės keitimo dokumentas (susitrumpino lietuvišką pavardę), motinos santuokos liudijimas (pasikeitė pavardė), Jūsų gimimo liudijimas ir Jūsų santuokos liudijimas (jei pasikeitė pavardė).
Jei neturite reikalingų dokumentų, dėl dokumentų, patvirtinančių iki 1940-06-15 gimimo, mirties, santuokos faktą išdavimo galite kreiptis į Lietuvos valstybės istorijos archyvą el.p. [email protected]  (prašymų formos).
 • Konsulinį mokestį už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo priėmimą ir perdavimą, mokamą banko kortele (išskyrus American Express) ar banko čekiu.

SVARBU:

 • Prašymas dėl pilietybės atkūrimo priimamas tik tuo atveju, jei kartu su juo pateikiami visi reikalingi dokumentai;
 • Visi pateikiami dokumentai turi būti originalūs arba notaro (jei JAV, tai ir Apostille) patvirtintos kopijos (dokumentai Jums bus iškart sugrąžinti);
 • Jei dokumentuose įrašyti skirtingi tų pačių asmenų asmenvardžiai, reikia pateikti asmenvardžių keitimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, santuokos liudijimą, teismo sprendimą dėl asmenvardžių keitimo ir pan.);
 • Visi JAV (ar kitose valstybėse) išduoti dokumentai (išskyrus pasą ir natūralizacijos pažymėjimą) turi būti patvirtinti pažyma Apostille (kreipkitės į dokumentą išdavusios valstijos sekretoriaus biurą);
 • Visi ne lietuvių kalba surašyti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas notariškai (jeigu vertimas atliktas ir notaro patvirtintas ne Lietuvoje, o JAV, papildomai reikia legalizuoti Apostille).

Pilietybės atkūrimas nepilnamečiams vaikams

Norint atkurti pilietybę nepilnamečiams vaikams, vienam iš tėvų reikia pateikti prašymą dėl jo LR pilietybės atkūrimo bei pateikti dokumentus, patvirtinančius, jog yra asmens iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusio LR pilietybę ir/arba ištremto iš okupuotos Lietuvos Respublikos arba išvykusio iš Lietuvos teritorijos iki 1990 m. kovo 11 d., palikuonis (žr. aukščiau).

Dokumentų nagrinėjimas

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti dokumentai yra svarstomi Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pilietybės reikalų skyriuje. Generalinis konsulatas neturi galimybių pakomentuoti prašymo svarstymo eigos. Jei pateiktų dokumentų pakanka, prašymas paprastai išnagrinėjamas per 6-12 mėnesius nuo prašymo gavimo Migracijos departamente dienos. Vidaus reikalų ministrui pasirašius įsakymą dėl pilietybės atkūrimo, jis bus paskelbtas Teisės aktų registre, o jo išrašas bus persiųstas Jums paštu Jūsų nurodytu adresu (ar įsakymas pasirašytas, galite pasitikrinti patys, Teisės aktų registro paieškos skiltyje "Žodžiai pavadinime" įvedę žodį "pilietybės", o skiltyje "Žodžiai tekste" - savo vardą ir (ar) pavardę).

Daugiau informacijos

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha