Vizos. Leidimai gyventi Lietuvoje

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2015.02.02 09:00

Vizos

Yra šios vizų rūšys:

 • Šengeno viza:
  • oro uosto tranzitinė viza (A) - viza, galiojanti vykstant tranzitu per vieno ar kelių Šengeno valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas;
  • trumpalaikė viza (C) – viza, skirta vykti tranzitu per Šengeno valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, kurio bendra trukmė neviršija trijų mėnesių per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmo atvykimo į Šengeno valstybių narių teritoriją datos.
 • Nacionalinė viza:
  • viza, leidžianti atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ilgiau kaip 3 mėnesius. Vienkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, daugkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kurio atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje.

Valstybių, kurių piliečiai į Lietuvos Respubliką gali vykti be vizų, sąrašas

Pateiktinų dokumentų vizai gauti sąrašas (anglų kalba)

Leidimai gyventi Lietuvoje

Užsienietis, kuris ketina gyventi Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip 3 mėnesius per pusę metų, skaičiuojant nuo pirmojo įvažiavimo dienos, arba pradėti dirbti ar vykdyti kitą teisėtą veiklą Lietuvos Respublikoje, privalo gauti leidimą gyventi Lietuvoje arba nacionalinę "D" vizą.

Dokumentų dėl prašymo leidimui gyventi išdavimo pateikimas Lietuvoje nesuteikia užsieniečiui teisės būti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Lietuvos Respublikoje gyvenęs užsienietis, išvykdamas ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui privalo deklaruot išvykimą.

Ne ES piliečiams Lietuvoje išduodami 2 rūšių leidimai gyventi.

Ilgalaikio gyventojo leidimas paprastai išduodamas 5 metams. Dėl jo reikia asmeniškai kreiptis į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Leidimas lakinai gyventi paprastai išduodamas 1 metams.

Užsienietis, kuris pirmą kartą kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, nustatytos formos prašymą išduoti leidimą pateikia Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje, o užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ar Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriui arba policijos komisariato Migracijos poskyriui ar grupei, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą ar siekia būti įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, arba Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jo pateikimo migracijos tarnybai, konsulinei įstaigai ar Migracijos departamentui dienos.

Užsieniečio kelionės dokumentas (pasas), kurį pateikus įforminamas laikinasis leidimas, turi galioti ne mažiau kaip tris mėnesius, iki pasibaigs laikinojo leidimo galiojimo laikas.

Ne lietuvių kalba pateikiami dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą.

Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui:

 • Išsaugojusiam teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka;
 • Lietuvių kilmės asmeniui;
 • Šeimos susijungimo atveju;
 • Ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje;
 • Ketinančiam užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje;
 • Ketinančiam įgyti išsilavinimą, mokytis švietimo įstaigoje, stažuoti, kelti kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose mokymuose;
 • Jei jam yra nustatyta globa (rūpyba) arba jis yra paskirtas globėju (rūpintoju);
 • Kurio negalima išsiųsti iš Lietuvos Respublikos "Dėl užsieniečių teisinės padėties" įstatymo nustatyta tvarka arba jam šio įstatymo nustatyta tvarka atidėtas išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos;
 • Kuriam "Dėl užsieniečių teisinės padėties" įstatymo nustatyta tvarka suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje;
 • Kuriam "Dėl užsieniečių teisinės padėties" įstatymo nustatyta tvarka suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;
 • Jei dėl pavojingos organizmo būklės jis negali išvykti ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba. Tokių būklių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras;
 • Jei jam leidžiama pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jis yra ar buvo prekybos žmonėmis auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis. Ši nuostata taikoma tik pilnamečiams užsieniečiams;
 • Ketinančiam atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės plėtros darbus kaip tyrėjas pagal darbo sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslinių tyrimų įstaiga.

Šeimos susijungimo atvejis (Lietuvos Respublikos piliečių vaikams ir sutuoktiniams)

Šeimos nariai – sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus iki 18 metų, jeigu jie nesudarę santuokos ir yra priklausomi nuo tėvų, taip pat pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai, kurie išlaikomi ne mažiau kaip vienerius metus ir negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.

Užsienietis, kuris atvyksta šeimos susijungimo tikslu, atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, o prašymą išduoti leidimą lakinai gyventi gali užpildyti ir pateikti vienas iš jo pilnamečių šeimos narių.

Kai užsienietis atvyksta šeimos susijungimo pagrindu, kviečiantysis Lietuvos Respublikos pilietis turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Pateikiami dokumentai:

 • Prašymas (prašymą galima užpildyti elektoniniu būdu);
 • Galiojantis kelionės dokumentas;
 • Viena nuotrauka (35 x 45 mm), atitinkanti užsieniečio amžių;
 • Dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų, kurios yra ne mažesnės negu: užsieniečiui, neturinčiam 18 metų, – 0,5 MMA; kitiems užsieniečiams – 1 MMA;
 • Dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis Lietuvos Respublikoje turi gyvenamąją patalpą nuosavybės teise arba naudojasi gyvenamąja patalpa nuomos ar panaudos pagrindais, jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui ir nustatyta tvarka įregistruota, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimas suteikti jam gyvenamąją patalpą leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu;
 • Sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas, galiojantis užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, bei jo kopija arba dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka patvirtintas Lietuvos Respublikoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio arba užsieniečio įsipareigojimas apmokėti išlaidas už gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Jeigu užsienietis prašymą išduoti leidimą pateikia konsulinei įstaigai ir neketina atvykti gyventi į Lietuvos Respubliką, iki bus išnagrinėtas prašymas išduoti leidimą ir priimtas sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi, tai sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, galiojantį užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, jis gali pateikti kreipdamasis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo;
 • Giminystės ryšį su Lietuvos piliečiu patvirtinančius dokumentus (sutuoktinio ar vaiko Lietuvos Respublikos pasą ir lietuvišką santuokos/gimimo liudijimą);
 • Konsulinis mokestis.

Naujienlaiškio prenumerata