Informacija keliaujantiems

Sukurta 2014.05.14 / Atnaujinta 2014.05.23 09:22

Vykstantiems į Lietuvą

 • JAV piliečiai, net ir vaikai, kurių abu tėvai yra Lietuvos piliečiai, Šengeno valstybėse (Lietuva yra viena iš jų) be vizos ar leidimo gyventi gali išbūti ne daugiau 90 dienų per 6 mėnesius, skaičiuojant nuo pirmo įvažiavimo. Išbuvus Šengeno erdvėje ilgiau, JAV pilietis gali būti deportuotas bei jam gali būti užkirstas kelias atvykti į Šengeno edrvę ateityje.
 • Į Šenegeno erdvę vykstantys JAV piliečiai, privalo turėti joje galiojantį sveikatos draudimą.
 • Dėl nepilnamečių keliavimo taisyklių į Lietuvą, reikia susisiekti su skrydžio kompanija.
 • Reikalavimai užsienio šalių piliečiams, vykstantiems į Lietuvos Respubliką. JAV nuolatinio gyventojo kortelė nepanaikina reikalavimo gauti vizą.
 • Kiekvienas fizinis asmuo, atvykstantis į Europos Bendriją ar išvykstantis iš jos ir gabenantis ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta), privalo ją deklaruoti muitinei. 
 • Muitų, gyvūnų įvežimo, grįžimo gyventi į Lietuvos Respubliką (Europos Bendriją) ir kitais klausimais informaciją teikia Lietuvos Respublikos muitinė.

Vykstantiems į JAV

Vizos ir statuso keitimas:

 • Lietuvos Respublikos piliečių atvykimo ir buvimo JAV taisykles nustato atitinkamos JAV tarnybos. Lietuvos Respublikos ambasada bei Lietuvos Respublikos generaliniai konsulatai JAV nėra susiję su JAV vizų išdavimo, statuso keitimo būnant JAV, įsidarbinimo JAV, ir t.t. klausimais.  
 • JAV užsienio reikalų ministerija ir jos padaliniai užsienyje paprastai yra atsakingi už vizų išdavimą padalinio buvimo valstybės nuolatiniams gyventojams.  Pvz. Lietuvos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, dėl vizų bei kitų su atvažiavimu į JAV susijusių klausimų turi kreiptis į JAV ambasadą Vilniuje
 • JAV imgracinė tarnyba paprastai nagrinėja JAV esančių užsienio piliečių teisinio statuso klausimus. Pvz. su studentiška viza atvykęs Lietuvos pilietis ir gavęs darbą JAV, dėl statuso pakeitimo kreipiasi į vietines imigracines tarnybas. 
 • Dalis Lietuvos piliečių į JAV gali vykti be vizos, tačiau tam privaloma turėti po 2006 m. rugpjūčio 28 d. išduotą Lietuvos Respublikos pasą. Taip pat JAV yra nustačiusi keletą kitų apribojimų bei būtinų sąlygų dėl bevizio atvykimo. Dėl tikslios informacijos apie bevizio įvažiavimo procedūras prašome kreiptis į JAV ambasadą Vilniuje.
 • Tiek atvykstant su viza, tiek atvykstant pasinaudojus beviziu rėžimu, JAV negarantuoja, kad būsite įleisti. Jeigu kažkada anksčiau pažeidėte JAV buvimo taisykles, padarėtė nusikaltimą JAV, pateikėte tikrovės neatitinkančią informaciją pasienio punkte ar JAV imigracinio pareigūno nuomone turite aiškių intencijų pasilikti JAV nelegaliai ir t.t., jūsų turi teisę neįleisti į JAV.

Lietuvoje gyvenančių vaikų atvykimas:

 • Lietuvos Respublikoje gyvenantys vaikai (iki 18 m.), išvykdami į Šengeno erdvei nepriklausančią valstybę vieni ar su lydinčiu asmeniu (ne vienu iš tėvų, globėjų (rūpintojų)) turi turėti vieno iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) sutikimą. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui laikinai išvykstant į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, kai Šengeno erdvės išorinė siena yra kertama kitoje valstybėje, šis sutikimas pateikiamas pareikalavus tos valstybės sienos apsaugos pareigūnui.
 • Vaikui išvykstant į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, su jį lydinčiu asmeniu, bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytiniame sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, paso arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas. 
 • Vaikui, vykstančiam su vienu iš tėvų, sutikimas nebūtinas. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pareikalavus pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
 • Išvykstant vaikų grupėms į ekskursijas, turistines keliones ar kitas organizuotas keliones (su sporto, mokslo, meno ir kitais kolektyvais), būtinas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas, kuriame turi būti nurodytas išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų vardinis sąrašas, bei šio rašto kopija, kurie pareikalavus pateikiami Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams. Už sąrašo sudarymą yra atsakingas kelionės organizatorius. Sąraše turi būti nurodyti išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, paso arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas, taip pat kelionės organizatoriaus duomenys (pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas, telefonas, faksas, el. paštas). Vaiko duomenys į sąrašą gali būti įtraukiami tik gavus bent vieno iš vaiko tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą. Tėvų, globėjų (rūpintojų) sutikimus turi saugoti kelionės organizatorius.
 • Dėl vaikų keliavimo klausimų taip pat labai rekomenduojame susisiekti su skrydžio kompanija, nes kiekviena, net ir tranzitu kertama šalis, gali turėti skirtingus reikalavimus.

Vairavimas:

 • Lietuvos piliečiai, legaliai keliaujantys JAV, gali naudoti galiojantį lietuvišką vairuotojo pažymėjimą. Tačiau kelių policininkas ar automobilių nuomos punktas gali paprašyti, kad kartu su pažymėjimu būtų pateiktas vertimas į anglų kalbą.
 • Kelio ženkluose, automobilių įrengimuose ir žemėlapiuose atstumai yra nurodyti myliomis (1 mylia =~1,6 km).
 • Kiekviena JAV valstija turi skirtingas vairavimo taisykles: greičio limitus, gali leisti sukti į dešinę degant raudonai šviesai arba ne, leisti  kalbėti mobiliu telefonu ar ne, leidžiamo išgerti alkoholio limitą ir t.t. 
 • Nusižengus vairavimo taisyklėms daugumoje valstijų JAV, policininkai neturi teisės imti nuobaudos grynaisiais pinigais. Paprastai yra išrašomas nuobaudos lapelis, kuriame būna skirta teismo data. Jeigu nesutinkama su policininko sprendimu, galima kreiptis į teismą. Jeigu sprendimui neprieštaraujama, paštu arba asmeniškai sumokama skirta bauda.
 • Vairavimas neblaivam stovyje yra ypač netoleruotinas. Geriausiu atveju teks naktį praleisti kalėjime ir po to sumokėjus kelis tūkstančius dolerių netekti teisės vairuoti metus ar daugiau. Asmens, dalyvaujančio eismo įvykyje neblaivumas, dažnai yra traktuojamas kaip sunkinanti aplinkybė. 
 • Daugelyje valstijų stipriai viršytas greičio limitas (dažnai virš 40 mylių/h) traktuojamas kaip kriminalinis nusikaltimas.
 • Daugelyje valstijų automobilių draudimas yra privalomas. Nuomojant automobilį būtina įsitikinti, kad perkate ir draudimą (dažnai rezervuojant internete draudimo kaina būna neįtraukta).
 • Dalis JAV greitkelių, tiltų, tunelių yra mokami. Visuomet patartina turėti grynųjų pinigų, kad būtų galima susimokėti.

Naujienlaiškio prenumerata